Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op een ieder die een bezoek brengt aan de website, de diensten van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding afneemt of als dienstverlener Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding haar diensten aanbiedt. Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding

Erve Wiegmannnink 6

7451 WD Holten

E-mail: info@uitvaartbegeleidingholten.nl

Telefoonnummer: 0548-367744

KvK-nummer: 52.94.11.32

 

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding vindt een goede omgang met persoonsgegevens van u als klant, maar ook als websitebezoeker en dienstverlener dan ook van groot belang. Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding verwerkt persoonsgegeven zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Ik informeer u over welke persoonsgegevens ik verwerk, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Beveiliging
Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met mij op via info@uitvaartbegeleidingholten.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Op mijn website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt gevraagd naar naam, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan mij verstrekt per email. Hierbij kunt u denken aan naam, telefoonnummer en email of andere persoonsgegevens die u aan mij toestuurt. Hiermee verleent u aan mij toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Uitnodiging
Het is mogelijk dat ik eens per jaar of per twee jaar een herdenking organiseer voor de families waarvoor ik een uitvaart heb mogen begeleiden. Hiervoor zal ik een uitnodiging sturen naar de opdrachtgever van de desbetreffende uitvaart. Voor het verzenden van deze uitnodiging zal aan u expliciete toestemming worden gevraagd.

Dienstverlening
Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch contact.

Ik heb de volgende gegevens van de overledene nodig: Naam, voornaam, adres, postcode, plaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, tijdsstip van overlijden, overlijdensplaats en burgerlijke staat.

Na een overlijden krijgt Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding een A- en B-verklaring van de behandelend arts. De A-verklaring is de verklaring van overlijden en de B-verklaring (doodsoorzaakverklaring) is de verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze verklaring wordt zonder de verklaringen te openen bij de gemeente afgegeven. Deze gegevens zijn nodig om aangifte van overlijden te doen. Ook kan ik vragen om een BSN nummer van de overledene, vanwege de wettelijke verplichting. Deze bovenstaande gegevens zijn hier ook voor nodig.

Indien van toepassing zal ik ook vragen naar het trouwboekje. Het trouwboekje gaat mee naar het gemeentehuis. Bij het ophalen van akte van overlijden worden de gegevens van overlijden in het trouwboekje bijgeschreven.

Ook zal ik vragen naar de verzekeringspapieren, relevante medische gegevens van de overledene en of iemand wel of geen geloof belijdt.

Gegevens van een overledene kunnen niet worden aangemerkt als persoonsgegevens volgens privacywetgeving. Dit betekent dat de AVG hierop niet van toepassing is. Dit neemt echter niet weg dat Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaat.  Bovendien kunnen gegevens van de overleden persoon ook betrekking hebben op gegevens van levende personen.

Ik heb van de contactpersoon naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboortedatum en –plaats, emailadres en de relatie tot de overledene nodig. Ook deze gegevens zijn nodig om aangifte van overlijden en de aanvraag voor begrafenis of crematie te doen.

Ook zal ik vragen om identificatie voor bijvoorbeeld de as van de overledene op te halen of voor het uitkeren van een verzekeringspolis.

Ik zal het documentnummer en de aard van het identificatiebewijs aan de verzekeraar verstrekken. Ik zal aan u geen BSN nummer vragen of verstrekken aan een dergelijke partij.

Ik zal u ook niet vragen om het betreffende testament of de wilsbeschikking. Ik voer mijn dienstverlening in opdracht van u uit.

Om een factuur aan u te verzenden heb ik uw naam, adres, postcode, plaats en emailadres nodig. Door een betaling aan Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding te doen verstrekt u bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en daarmee dus ook aan mij.

Ook kan het zijn dat Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding aan u een betaling verricht vanwege de akte van cessie. Daarom vraag ik soms, alleen wanneer dit relevant is, vooraf al om bankgegevens en tenaamstelling.

Ik kan u vragen om zich te legitimeren bij het tekenen van de akte van cessie. Ik zal alleen de aard en het soort documentnummer noteren. Ook vraag ik u voor deze handeling naam, voornaam, adres, postcode, plaats en handtekening.

Mocht de overledene worden begraven dan zal ik uw naam, voornaam, adres, postcode, plaats, relatie tot de overledene, telefoonnummer en emailadres gebruiken om u, indien nodig, als rechthebbende van de grafrechten aan te melden.

Mocht de overledene worden gecremeerd en u bent rechthebbende van de as, dan gebruik ik uw naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres en de relatie tot de overledene.

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding zal bij sommige dienstverlening samen met andere partijen in de zin van de nieuwe privacywetgeving kunnen worden aangemerkt als verantwoordelijke. Dit betekent dat het hoe en het waarom van de gegevensverwerking soms ook door een andere dienstverlener wordt bepaald zoals een verzekeraar, uitvaartcentrum of gemeente.

(Potentiële) dienstverleners
Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding heeft ook contact met dienstverleners. Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding heeft van deze dienstverleners de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Waarom heeft Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding deze gegevens nodig?
Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact met u op te nemen en vragen te beantwoorden
– Verzenden van uitnodigingen
– Contact onderhouden voor de invulling van de uitvaart
– Ten behoeve van voorgesprekken waaruit een wensenoverzicht en kostenbegroting voortvloeit
– Het mailen van de kostenbegroting, algemene voorwaarden en het draaiboek van de uitvaart
– Om goederen en diensten bij u af te leveren (denk hierbij aan de laatste verzorging, kist, rouwdrukwerk)
– Correspondentieadres op de rouwkaart (wanneer wenselijk)
– Rouwadvertentie maken en plaatsen

– As bestemming
– Aangifte van overlijden bij de gemeente van overlijden
– Eventuele andere werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst

– Voor de facturatie en afhandeling van betalingen

– Voor het behandelen van vragen en klachten
– Het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen
– Het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding

– Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming is verleend.

U dient er bewust van te zijn dat ik zonder contactgegevens niet met u in contact kan treden. Tevens kan Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de uitvaartbegeleiding, zoals hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid een verzoek doet voor een fraudeonderzoek.

Rechten van betrokkenen
U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u of de overledene heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding hieraan gehouden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaartbegeleidingholten.nl Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Hoe lang bewaart Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding uw gegevens?
Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Mocht u bijvoorbeeld contact met mij hebben opgenomen via de email of het contactformulier dan zal, indien u geen klant of dienstverlener bij mij bent of wordt, deze email worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging.

Gegevens die u zelf aan Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding verstrekt – hierbij valt te denken aan verzekeringspolissen – zullen zoveel mogelijk in de week na de uitvaart worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Ten aanzien van de fiscale bewaarplicht van 7 jaar gaat het om basisgegevens zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding.

Ik zal offertes, opdrachtformulieren, afspraken die zijn gemaakt, persoonsgegevens die ik gebruik voor aangiftes van overlijden en aktes van cessie verwijderen na 3 jaar, tenzij ik deze gegevens nog moet bewaren in het kader van een wettelijke verplichting.

Het documentnummer en de aard van het identificatiebewijs zal ik na het uitkeren van de verzekeringspolis of de betreffende bestemming heeft bereikt verwijderen.

Ten aanzien van persoonsgegevens die ik gebruik voor grafrechten en het aanmelden van rechthebbenden van de as zal ik na bevestiging van andere partijen deze gegevens verwijderen na 3 jaar, tenzij ik deze gegevens nog moeten bewaren in het kader van een wettelijke verplichting.

Gegevens over de invulling van de uitvaart zoals als de kaart, advertentieteksten en een draaiboek, worden maximaal 3 jaar na uitvoering verwijderd, tenzij u een verzoek doet deze langer te bewaren of u aan Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding expliciete toestemming verleend sommige gegevens langer te bewaren.

De termijn van 3 jaar sluit aan bij het door Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding gehanteerde keurmerk van de uitvaartzorg. Om de kwaliteit van de uitvaartzorg te waarborgen is het belangrijk de aangegeven persoonsgegevens 3 jaar te bewaren voor de uitvoering van bijvoorbeeld een audit.

Ten aanzien van de fiscale bewaarplicht van 7 jaar gaat het om basisgegevens zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en btw nummer.

Zoals aangegeven zal Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding bij sommige dienstverlening enkel samen met andere partijen als verantwoordelijke kunnen worden aangemerkt. Hierbij kunt u denken aan een verzekeraar, uitvaartcentrum en gemeente. Zij kunnen ook bewaartermijnen bepalen. Zo is het crematorium verplicht om de as van de overledene minimaal een maand te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer ik uw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Onder derden partijen verstaat Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding:

 • Overledenenzorg
 • Kistenleverancier
 • Rouwvervoerder
 • Uitvaartcentra
 • Drukkerij voor de rouwkaarten/bidprentjes/dankkaarten
 • Crematoria voor verlof tot cremeren en rechthebbende van de as
 • Kerken voor de uitvaartdienst(en)
 • Begraafplaatsen voor verlof tot begraven en facturatie rechthebbende van het graf
 • Steenhouwer
 • Gemeenten voor aangifte van overlijden
 • Verzekeringsmaatschappijen i.v.m. innen (natura)polissen
 • Afscheidslocaties
 • Catering
 • Bloemisten
 • Dagbladen i.v.m. rouwadvertentie
 • Post NL voor het versturen van de rouwkaarten
 • Websitebouwer en hosting
 • Boekhoudprogramma en administratiekantoor/boekhouder
 • De Cloud voor het opslaan van persoonsgegevens
 • Outlook voor het versturen van de mails t.b.v. de uitvaart
 • Agenda voor het maken van afspraken en het adresboek voor het opslaan van NAW gegevens.

Het kan zijn dat sommige partijen zich buiten de Europese Unie bevinden. De beveiliging van de gegevens bij dit soort partijen worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Ik gebruik voor sommige diensten programma’s van Microsoft. Microsoft heeft in Europa datacentra laten bouwen en zij garandeert dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kan ik zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan mijn dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Hiervoor maak ik gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kan ik u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u  toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan ik dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van mijn website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.akkeverhoevenuitvaartbegeleiding.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamel ik met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers.

Door websitegebruik te meten kan ik mijn website blijven verbeteren in het voordeel van mijn  gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Google Analytics
Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Voor analytische cookies moet expliciet toestemming worden gevraagd.

Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding en Google is over de Analytics gegevens.
 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
 • De informatie niet met anderen gedeeld wordt;
 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding gebruikt geen cookies waarbij u over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Social media cookies van derden
Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Links naar andere websites van derden
Mijn internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Akke Verhoeven Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juli 2018.